Tanomi
offline
Tanomi
Cấp:
Người bắt đầu, 2024 điểm
Mỏ neo
Asterix
Khối
Cầu
Khóa
Kẹo
Tách cà phê
DNA
T gấp đôi
Con chuồn chuồn
Con voi
Mũ bảo hiểm bóng đá
Pháo đài
Tai nghe
Kho
Chìa khóa
Nốt nhạc
Một chiều
Tiêu chuẩn
Con rùa
Sinh đôi
Hai hướng
Chìa khóa usb
Thành lũy
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
4
Chiến thắng trò chơi
3
Tỉ lệ chiến thắng
75%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:47
Thời gian trung bình
06:41
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
2
Chiến thắng trò chơi
3
Tỉ lệ chiến thắng
150%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
06:46
Thời gian trung bình
07:33
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
4
Chiến thắng trò chơi
4
Tỉ lệ chiến thắng
100%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
05:22
Thời gian trung bình
06:11
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
3
Chiến thắng trò chơi
4
Tỉ lệ chiến thắng
133%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
05:55
Thời gian trung bình
07:19
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
2
Chiến thắng trò chơi
3
Tỉ lệ chiến thắng
150%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
05:45
Thời gian trung bình
06:23
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
6
Chiến thắng trò chơi
5
Tỉ lệ chiến thắng
83%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
05:12
Thời gian trung bình
07:20
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
3
Chiến thắng trò chơi
3
Tỉ lệ chiến thắng
100%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
03:31
Thời gian trung bình
01:11:27
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
3
Chiến thắng trò chơi
4
Tỉ lệ chiến thắng
133%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
08:25
Thời gian trung bình
10:03
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
5
Chiến thắng trò chơi
6
Tỉ lệ chiến thắng
120%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
06:10
Thời gian trung bình
07:45
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
7
Chiến thắng trò chơi
8
Tỉ lệ chiến thắng
114%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
02:27
Thời gian trung bình
03:49
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
6
Chiến thắng trò chơi
3
Tỉ lệ chiến thắng
50%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:06
Thời gian trung bình
04:46
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
7
Chiến thắng trò chơi
7
Tỉ lệ chiến thắng
100%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
09:00
Thời gian trung bình
16:09
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
4
Chiến thắng trò chơi
5
Tỉ lệ chiến thắng
125%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
05:12
Thời gian trung bình
06:24
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
11
Chiến thắng trò chơi
11
Tỉ lệ chiến thắng
100%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
01:30
Thời gian trung bình
06:00
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
4
Chiến thắng trò chơi
5
Tỉ lệ chiến thắng
125%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
05:28
Thời gian trung bình
06:16
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
5
Chiến thắng trò chơi
6
Tỉ lệ chiến thắng
120%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
01:48
Thời gian trung bình
03:27
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
9
Chiến thắng trò chơi
6
Tỉ lệ chiến thắng
67%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
03:34
Thời gian trung bình
21:01
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
3
Chiến thắng trò chơi
4
Tỉ lệ chiến thắng
133%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
08:13
Thời gian trung bình
09:44
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
21
Chiến thắng trò chơi
19
Tỉ lệ chiến thắng
90%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:04
Thời gian trung bình
33:29
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
6
Chiến thắng trò chơi
7
Tỉ lệ chiến thắng
117%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:47
Thời gian trung bình
21:33
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
2
Chiến thắng trò chơi
3
Tỉ lệ chiến thắng
150%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:46
Thời gian trung bình
05:13
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
4
Chiến thắng trò chơi
5
Tỉ lệ chiến thắng
125%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:46
Thời gian trung bình
31:08
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
6
Chiến thắng trò chơi
6
Tỉ lệ chiến thắng
100%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
06:51
Thời gian trung bình
08:32
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
12
Chiến thắng trò chơi
11
Tỉ lệ chiến thắng
92%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
02:18
Thời gian trung bình
03:16
Game loading ...
Tanomi