stepashca
offline
stepashca
Cấp:
Người bắt đầu, 11621 điểm
Mỏ neo
Asterix
Khối
Cầu
Khóa
Kẹo
Tách cà phê
DNA
T gấp đôi
Con chuồn chuồn
Con voi
Mũ bảo hiểm bóng đá
Pháo đài
Tai nghe
Kho
Chìa khóa
Nốt nhạc
Một chiều
Tiêu chuẩn
Con rùa
Sinh đôi
Hai hướng
Chìa khóa usb
Thành lũy
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
36
Chiến thắng trò chơi
24
Tỉ lệ chiến thắng
67%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
03:12
Thời gian trung bình
05:37
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
167
Chiến thắng trò chơi
128
Tỉ lệ chiến thắng
77%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:17
Thời gian trung bình
07:27
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
40
Chiến thắng trò chơi
34
Tỉ lệ chiến thắng
85%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:53
Thời gian trung bình
09:40
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
35
Chiến thắng trò chơi
28
Tỉ lệ chiến thắng
80%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
05:17
Thời gian trung bình
12:12
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
44
Chiến thắng trò chơi
36
Tỉ lệ chiến thắng
82%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
05:00
Thời gian trung bình
08:44
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
385
Chiến thắng trò chơi
293
Tỉ lệ chiến thắng
76%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
05:11
Thời gian trung bình
08:47
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
39
Chiến thắng trò chơi
28
Tỉ lệ chiến thắng
72%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
03:11
Thời gian trung bình
06:17
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
37
Chiến thắng trò chơi
28
Tỉ lệ chiến thắng
76%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
06:06
Thời gian trung bình
09:05
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
57
Chiến thắng trò chơi
44
Tỉ lệ chiến thắng
77%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
05:21
Thời gian trung bình
08:38
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
41
Chiến thắng trò chơi
36
Tỉ lệ chiến thắng
88%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
02:38
Thời gian trung bình
04:31
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
30
Chiến thắng trò chơi
29
Tỉ lệ chiến thắng
97%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:23
Thời gian trung bình
07:25
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
51
Chiến thắng trò chơi
35
Tỉ lệ chiến thắng
69%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
08:57
Thời gian trung bình
16:59
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
43
Chiến thắng trò chơi
35
Tỉ lệ chiến thắng
81%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
05:29
Thời gian trung bình
08:31
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
40
Chiến thắng trò chơi
37
Tỉ lệ chiến thắng
93%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
01:26
Thời gian trung bình
02:26
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
36
Chiến thắng trò chơi
30
Tỉ lệ chiến thắng
83%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:33
Thời gian trung bình
07:39
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
48
Chiến thắng trò chơi
39
Tỉ lệ chiến thắng
81%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
01:54
Thời gian trung bình
03:53
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
33
Chiến thắng trò chơi
28
Tỉ lệ chiến thắng
85%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
02:54
Thời gian trung bình
06:53
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
32
Chiến thắng trò chơi
26
Tỉ lệ chiến thắng
81%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
07:57
Thời gian trung bình
12:26
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
66
Chiến thắng trò chơi
57
Tỉ lệ chiến thắng
86%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:48
Thời gian trung bình
09:01
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
55
Chiến thắng trò chơi
40
Tỉ lệ chiến thắng
73%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:59
Thời gian trung bình
08:59
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
46
Chiến thắng trò chơi
33
Tỉ lệ chiến thắng
72%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
05:07
Thời gian trung bình
09:26
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
76
Chiến thắng trò chơi
47
Tỉ lệ chiến thắng
62%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:44
Thời gian trung bình
08:30
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
41
Chiến thắng trò chơi
35
Tỉ lệ chiến thắng
85%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
07:43
Thời gian trung bình
12:21
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
65
Chiến thắng trò chơi
51
Tỉ lệ chiến thắng
78%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
02:17
Thời gian trung bình
04:33
Game loading ...
stepashca