stepashca
offline
stepashca
Cấp:
Người bắt đầu, 6451 điểm
Mỏ neo
Asterix
Khối
Cầu
Khóa
Kẹo
Tách cà phê
DNA
T gấp đôi
Con chuồn chuồn
Con voi
Mũ bảo hiểm bóng đá
Pháo đài
Tai nghe
Kho
Chìa khóa
Nốt nhạc
Một chiều
Tiêu chuẩn
Con rùa
Sinh đôi
Hai hướng
Chìa khóa usb
Thành lũy
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
31
Chiến thắng trò chơi
19
Tỉ lệ chiến thắng
61%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
03:12
Thời gian trung bình
05:30
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
65
Chiến thắng trò chơi
52
Tỉ lệ chiến thắng
80%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:25
Thời gian trung bình
07:43
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
36
Chiến thắng trò chơi
30
Tỉ lệ chiến thắng
83%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:53
Thời gian trung bình
09:46
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
34
Chiến thắng trò chơi
27
Tỉ lệ chiến thắng
79%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
05:43
Thời gian trung bình
12:27
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
42
Chiến thắng trò chơi
34
Tỉ lệ chiến thắng
81%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
05:00
Thời gian trung bình
08:40
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
37
Chiến thắng trò chơi
24
Tỉ lệ chiến thắng
65%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
07:43
Thời gian trung bình
12:12
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
37
Chiến thắng trò chơi
27
Tỉ lệ chiến thắng
73%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
03:11
Thời gian trung bình
06:22
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
35
Chiến thắng trò chơi
26
Tỉ lệ chiến thắng
74%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
06:06
Thời gian trung bình
09:15
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
51
Chiến thắng trò chơi
39
Tỉ lệ chiến thắng
76%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
05:21
Thời gian trung bình
08:30
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
38
Chiến thắng trò chơi
33
Tỉ lệ chiến thắng
87%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
02:38
Thời gian trung bình
04:17
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
23
Chiến thắng trò chơi
22
Tỉ lệ chiến thắng
96%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:23
Thời gian trung bình
07:30
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
42
Chiến thắng trò chơi
28
Tỉ lệ chiến thắng
67%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
10:11
Thời gian trung bình
17:24
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
41
Chiến thắng trò chơi
33
Tỉ lệ chiến thắng
80%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
05:29
Thời gian trung bình
08:25
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
34
Chiến thắng trò chơi
31
Tỉ lệ chiến thắng
91%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
01:26
Thời gian trung bình
02:28
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
35
Chiến thắng trò chơi
29
Tỉ lệ chiến thắng
83%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:33
Thời gian trung bình
07:39
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
45
Chiến thắng trò chơi
38
Tỉ lệ chiến thắng
84%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
01:54
Thời gian trung bình
03:54
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
33
Chiến thắng trò chơi
28
Tỉ lệ chiến thắng
85%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
02:54
Thời gian trung bình
06:53
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
27
Chiến thắng trò chơi
21
Tỉ lệ chiến thắng
78%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
07:57
Thời gian trung bình
12:36
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
47
Chiến thắng trò chơi
40
Tỉ lệ chiến thắng
85%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:48
Thời gian trung bình
09:15
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
33
Chiến thắng trò chơi
27
Tỉ lệ chiến thắng
82%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:59
Thời gian trung bình
08:53
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
38
Chiến thắng trò chơi
27
Tỉ lệ chiến thắng
71%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
05:30
Thời gian trung bình
09:25
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
58
Chiến thắng trò chơi
37
Tỉ lệ chiến thắng
64%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:44
Thời gian trung bình
08:13
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
24
Chiến thắng trò chơi
22
Tỉ lệ chiến thắng
92%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
07:49
Thời gian trung bình
12:26
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
54
Chiến thắng trò chơi
42
Tỉ lệ chiến thắng
78%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
02:40
Thời gian trung bình
04:43
Game loading ...
stepashca