zoya
offline
zoya
Cấp:
Người bắt đầu, 10407 điểm
Mỏ neo
Asterix
Khối
Cầu
Khóa
Kẹo
Tách cà phê
DNA
T gấp đôi
Con chuồn chuồn
Con voi
Mũ bảo hiểm bóng đá
Pháo đài
Tai nghe
Kho
Chìa khóa
Nốt nhạc
Một chiều
Tiêu chuẩn
Con rùa
Sinh đôi
Hai hướng
Chìa khóa usb
Thành lũy
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
54
Chiến thắng trò chơi
45
Tỉ lệ chiến thắng
83%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
03:21
Thời gian trung bình
04:50
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
44
Chiến thắng trò chơi
35
Tỉ lệ chiến thắng
80%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:30
Thời gian trung bình
07:13
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
82
Chiến thắng trò chơi
61
Tỉ lệ chiến thắng
74%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:13
Thời gian trung bình
05:36
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
52
Chiến thắng trò chơi
45
Tỉ lệ chiến thắng
87%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:41
Thời gian trung bình
06:26
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
45
Chiến thắng trò chơi
39
Tỉ lệ chiến thắng
87%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
05:04
Thời gian trung bình
07:29
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
43
Chiến thắng trò chơi
34
Tỉ lệ chiến thắng
79%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
07:32
Thời gian trung bình
13:00
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
60
Chiến thắng trò chơi
46
Tỉ lệ chiến thắng
77%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
03:00
Thời gian trung bình
04:04
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
41
Chiến thắng trò chơi
31
Tỉ lệ chiến thắng
76%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:23
Thời gian trung bình
07:54
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
76
Chiến thắng trò chơi
60
Tỉ lệ chiến thắng
79%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:30
Thời gian trung bình
06:12
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
62
Chiến thắng trò chơi
49
Tỉ lệ chiến thắng
79%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
01:59
Thời gian trung bình
04:07
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
62
Chiến thắng trò chơi
50
Tỉ lệ chiến thắng
81%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
03:33
Thời gian trung bình
06:50
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
54
Chiến thắng trò chơi
44
Tỉ lệ chiến thắng
81%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
09:57
Thời gian trung bình
14:02
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
63
Chiến thắng trò chơi
52
Tỉ lệ chiến thắng
83%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:15
Thời gian trung bình
05:55
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
52
Chiến thắng trò chơi
41
Tỉ lệ chiến thắng
79%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
01:21
Thời gian trung bình
01:48
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
65
Chiến thắng trò chơi
51
Tỉ lệ chiến thắng
78%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:01
Thời gian trung bình
05:20
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
43
Chiến thắng trò chơi
37
Tỉ lệ chiến thắng
86%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
01:46
Thời gian trung bình
02:28
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
37
Chiến thắng trò chơi
30
Tỉ lệ chiến thắng
81%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
03:02
Thời gian trung bình
05:01
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
76
Chiến thắng trò chơi
60
Tỉ lệ chiến thắng
79%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
06:22
Thời gian trung bình
09:38
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
242
Chiến thắng trò chơi
187
Tỉ lệ chiến thắng
77%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
03:47
Thời gian trung bình
06:11
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
45
Chiến thắng trò chơi
40
Tỉ lệ chiến thắng
89%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
03:44
Thời gian trung bình
05:51
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
57
Chiến thắng trò chơi
46
Tỉ lệ chiến thắng
81%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:07
Thời gian trung bình
05:46
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
45
Chiến thắng trò chơi
35
Tỉ lệ chiến thắng
78%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
05:04
Thời gian trung bình
07:28
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
43
Chiến thắng trò chơi
36
Tỉ lệ chiến thắng
84%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
05:35
Thời gian trung bình
09:22
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
33
Chiến thắng trò chơi
30
Tỉ lệ chiến thắng
91%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
02:17
Thời gian trung bình
03:07
Game loading ...
zoya