zoya
offline
zoya
Cấp:
Người bắt đầu, 13289 điểm
Mỏ neo
Asterix
Khối
Cầu
Khóa
Kẹo
Tách cà phê
DNA
T gấp đôi
Con chuồn chuồn
Con voi
Mũ bảo hiểm bóng đá
Pháo đài
Tai nghe
Kho
Chìa khóa
Nốt nhạc
Một chiều
Tiêu chuẩn
Con rùa
Sinh đôi
Hai hướng
Chìa khóa usb
Thành lũy
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
72
Chiến thắng trò chơi
62
Tỉ lệ chiến thắng
86%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
03:04
Thời gian trung bình
04:46
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
60
Chiến thắng trò chơi
50
Tỉ lệ chiến thắng
83%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:20
Thời gian trung bình
06:57
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
96
Chiến thắng trò chơi
70
Tỉ lệ chiến thắng
73%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:13
Thời gian trung bình
05:30
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
73
Chiến thắng trò chơi
65
Tỉ lệ chiến thắng
89%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:05
Thời gian trung bình
06:14
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
57
Chiến thắng trò chơi
49
Tỉ lệ chiến thắng
86%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:52
Thời gian trung bình
07:13
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
50
Chiến thắng trò chơi
41
Tỉ lệ chiến thắng
82%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
07:32
Thời gian trung bình
12:43
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
74
Chiến thắng trò chơi
58
Tỉ lệ chiến thắng
78%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
02:59
Thời gian trung bình
03:59
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
53
Chiến thắng trò chơi
43
Tỉ lệ chiến thắng
81%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:23
Thời gian trung bình
07:44
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
94
Chiến thắng trò chơi
75
Tỉ lệ chiến thắng
80%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
04:02
Thời gian trung bình
06:03
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
71
Chiến thắng trò chơi
55
Tỉ lệ chiến thắng
77%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
01:59
Thời gian trung bình
03:59
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
71
Chiến thắng trò chơi
59
Tỉ lệ chiến thắng
83%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
03:33
Thời gian trung bình
07:03
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
58
Chiến thắng trò chơi
48
Tỉ lệ chiến thắng
83%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
09:57
Thời gian trung bình
13:59
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
81
Chiến thắng trò chơi
67
Tỉ lệ chiến thắng
83%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
03:53
Thời gian trung bình
05:40
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
78
Chiến thắng trò chơi
62
Tỉ lệ chiến thắng
79%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
01:20
Thời gian trung bình
01:50
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
78
Chiến thắng trò chơi
60
Tỉ lệ chiến thắng
77%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
03:58
Thời gian trung bình
05:12
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
53
Chiến thắng trò chơi
46
Tỉ lệ chiến thắng
87%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
01:46
Thời gian trung bình
02:30
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
58
Chiến thắng trò chơi
46
Tỉ lệ chiến thắng
79%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
03:02
Thời gian trung bình
04:56
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
83
Chiến thắng trò chơi
67
Tỉ lệ chiến thắng
81%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
05:46
Thời gian trung bình
09:29
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
381
Chiến thắng trò chơi
285
Tỉ lệ chiến thắng
75%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
03:47
Thời gian trung bình
06:02
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
52
Chiến thắng trò chơi
47
Tỉ lệ chiến thắng
90%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
03:44
Thời gian trung bình
05:50
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
72
Chiến thắng trò chơi
59
Tỉ lệ chiến thắng
82%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
03:39
Thời gian trung bình
05:39
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
54
Chiến thắng trò chơi
42
Tỉ lệ chiến thắng
78%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
05:04
Thời gian trung bình
07:25
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
58
Chiến thắng trò chơi
49
Tỉ lệ chiến thắng
84%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
05:27
Thời gian trung bình
08:48
Trò chơi
Trò chơi bắt đầu
39
Chiến thắng trò chơi
36
Tỉ lệ chiến thắng
92%
Thời gian
Thời điểm tốt nhất
02:05
Thời gian trung bình
03:00
Game loading ...
zoya